Деца, започна новата година и с нея и новите интересни
уроци по Човекът и природата.Знаете ,че тук можете да
намерите поече информация и интересни факти по
изучаваните теми.
Естествени и изкуствени съобщества
- презентацията е от Светослава Атанасова- ІV а клас